Avís legal

El domini www.barcelona1714.cat és propietat de KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació de les seves condicions d’ús i política de privacitat.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s’exposen les dades identificatives de l’empresa KaBoGa art & films creacions audiovisuals s.l. CIF: B43892884, de nacionalitat espanyola, domiciliada al C/ Sant Eulogi, 4 43002 Tarragona. 
Teléfon: 675.060.993
. Correu electrònic:

KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. serà responsable dels fitxers que continguin les dades de caràcter personal generats a través del portal www.barcelona1714.cat . El web www.barcelona1714.cat pot utilitzar cookies.

Condicions d’ús

1.Condicions generals

Per tal de fer efectives les seves aportacions a través del web, l’usuari ho farà a través del portal PayPal, on podrà fer efectiu el pagament tant a través del seu compte PayPal com mitjançant targeta de crèdit. L’empresa en cap cas disposarà d’accés a les dades bancàries dels usuaris.

Les dades personals facilitades a PayPal per a fer la transacció, permetran posteriorment a KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. gestionar les aportacions i procedir a l’entrega de l’adequada recompensa. Per a fer-ho possible, és imprescindible que l’usuari deixi constància del seu correu electrònic. En el cas de que no hi hagués cap dada que permetés que l’empresa es posi en contacte amb l’usuari per tal de fer-li entrega de la seva recompensa, s’entendrà que l’usuari ha renunciat voluntàriament a rebre-la.

En els casos d’enviament de recompenses a l’estranger, les despeses d’enviament aniran a càrrec del remitent.

L’usuari també podrà optar pel pagament per transferència. En aquest cas, podrà realitzar una transferència bancària al següent número de compte: Beneficiari:  KaBoGa art & films creacions audiovisuals s.l. Banc: Catalunya Caixa  Adreça: Plaça Espanyola, 24  L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Número de Compte: 2013.0308.98.0201616018       IBAN : ES2520130308980201616018   SWIFT: CESCESBBXXX

Per tal d’agilitzar i assegurar les transferències rebudes des de l’estranger, haurà de facilitar a l’entitat emissora els codis IBAN i SWIFT:
IBAN : ES2520130308980201616018   SWIFT: CESCESBBXXX

En cas de fer el pagament a través de transferència bancària, és molt important que en l’apartat REMITENT o ORDENANT l’usuari indiqui: “1714 – nom i cognoms”. També haurà de procedir a l’enviament d’un e-mail amb les dades de contacte a (en cas de voler rebre la recompensa corresponent a la seva contribució). En cas de que l’usuari no contacti per e-mail o teléfon amb la productora per tal de facilitar les seves dades per al corresponent enviament, s’entendrà que l’usuari no desitja rebre tal recompensa.

2.Recompenses

Les recompenses es distribueixen segons està descrit en el web www.barcelona1714.cat . Aquelles recompenses consistents en aparèixer a la llista d’amics de la web, es faran efectives amb posterioritat immediata a l’aportació.

Les recompenses consistents en entrega de (1) DVD de la pel.lícula “Barcelona 1714”, (2) cartell de la pel.lícula dedicat per tot l’equip, (3) DVD de la pel.lícula – edició exclusiva (amb material extra únic), (4) CD amb la banda sonora i els temes creats exclusivament per a la pel.lícula i (5) photobook del rodatge – edició limitada, seran enviades als usuaris per correu postal amb posterioritat a la fi del rodatge i post-producció de la pel.lícula. Als beneficiaris de les recompenses consistents en (6) entrades per a assistir a l’estrena de la pel.lícula “Barcelona 1714” (en una sala de cinema a Catalunya) i (7) l’accés per a 2 persones a la festa de final de rodatge de “Barcelona 1714”, se’ls comunicarà la data exacta amb un mínim de dues setmanes d’antel.lació.

Amb la recompensa “JO SÓC BARCELONA 1714”, la productora concedirà a l’usuari un percentatge dels ingressos d’explotació que per qualsevol concepte generi el projecte “Barcelona 1714”, sense que això suposi cessió de la titularitat del Copy Right de les obres resultants del projecte “Barcelona 1714”. Aquest percentatge es determinarà respecte del cost total del projecte “Barcelona 1714”, és a dir, tindrà el valor percentual que l’aportació de l’usuari suposa en relació al pressupost total del cost de producció final de la pel.lícula i els extres (joc, aplicació, material extra), actualment valorat en 1.200.000 €. La valoració final d’aquest percentatge es farà un cop tot el procés del projecte “Barcelona 1714” estigui acabat, en dates prèvies a l’estrena; en aquest moment es disposarà del pressupost / cost final del projecte i l’aportació de l’usuari serà fixada en un valor percentual. Per tal de fer efectiva aquesta recompensa percentual sobre el projecte, la productora convidarà l’usuari a signar un contracte, on quedi constància per escrit de la recompensa percentual de l’usuari sobre el projecte “Barcelona 1714” i dels demés termes i condicions de la seva aportació en el projecte “Barcelona 1714”. Qualsevol quantitat que es meriti tindrà el caràcter d’import brut, del que serà deduït qualsevol quantitat, retenció o repercussió tributària, que el Productor, legalment meriti o necessiti practicar.

La recompensa consistent en aparèixer a la pel.lícula en qualitat de figurant és, òbviament, un oferiment fet per la productora a l’usuari i quedarà supeditada al pla de rodatge i a les exigències del guió, segons el criteri de la Direcció Artística de la pel·lícula. Les despeses de transport al set de rodatge, allotjament i dietes que puguéssin derivar-se’n hauran de ser assumides per l’usuari. KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. donarà a conèixer al col.laborador el calendari de rodatge previst amb una antel.lació de dues setmanes, per tal de facilitar-ne l’aparició com a figurant, però en cap cas podrà sotmetre el calendari de rodatge a les necessitats del col.laborador.

3. Despeses d’enviament

Les despeses d’enviament per a les recompenses consistents en entrega de (1) DVD de la pel.lícula “Barcelona 1714”, (2) cartell de la pel.lícula dedicat per tot l’equip, (3) DVD de la pel.lícula – edició exclusiva (amb material extra únic), (4) CD amb la banda sonora i els temes creats exclusivament per a la pel.lícula i (5) photobook del rodatge – edició limitada, correran a càrrec de KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. sempre que l’adreça d’enviament es trobi dins del territori espanyol. Les despeses d’enviament a les Illes Canàries, Ceuta, Melilla i zones que no pertanyen a la Unió Duanera Europa que suposin despeses (aranzels) d’importació, hauran de ser pagats en metàl.lic en destinació pel receptor de la mercaderia. Els enviaments a adreces postals situades fora del territori espanyol aniran a càrrec dels usuaris i hauran de ser pagats en metàl.lic en destinació pel receptor de la mercaderia.

4. Propietat Intel.lectual i Industrial

Queda prohibida la reproducció o explotació total o parcial, per qualsevol mitjà, dels continguts del portal de www.barcelona1714.cat per a usos diferents de la legítima informació o participació pels usuaris en la plataforma de micromecenatge o crowdfunding. L’usuari no pot reproduir, copiar, publicar, distribuir i/o modificar total o parcialment el contingut d’aquesta web, amb l’excepció de quan es tracti del material necessari per al servei i/o en cas d’ús personal no lucratiu, sense malmetre ni afectar a cap dret d’autor i Propietat Industrial. La mínima modificació del contingut dels serveis d’aquesta plataforma suposarà una violació dels legítims drets del titular d’aquesta pàgina web.

La propietat i titularitat del Copy Right és exclusivament de la Productora.

5. Responsabilitats

KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici que es pugués generar a causa d’una circumstància de força major, com defectes al Hardware i Software dels usuaris, error en les línies de comunicacions i/o defectes a la xarxa d’Internet. KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. tampoc garanteix que el funcionament del lloc web sigui constant, fiable i correcte en tot moment.

KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per tal d’adaptar-la a les possibles novetats legislatives. KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. no es fa responsable del mal ús que es facin dels continguts de la seva pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeixi a ells o els utilitzi.

6. Legislació aplicable

Les relacions amb els usuaris derivades de la prestació de serveis continguts en www.barcelona1714.cat es sotmeten a la legislació espanyola. En el supòsit de que sorgís qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals als quals ambdues parts es sotmetran són els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot allò que s’ha exposat i ho accepten de forma voluntària.

Política de privacitat

Als efectes d’allò que disposa la LLei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. informa de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. i degudament inscrit al RAEPD amb les dades obtingudes a través del web www.barcelona1714.cat Aquestes dades seran tractades amb absoluta confidencialitat, no seran accessibles a tercers per a finalitats diferents de les exposades en l’apartat “CONDICIONS D’ÚS”. KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. adoptarà totes les mesures tècniques pertinents per tal d’assegurar la confidencialitat i integritat d’aquesta informació.

En compliment d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, els clients i usuaris de www.barcelona1714.cat poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a: KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L, Carrer Sant Eulogi, 4 43002 Tarragona o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a .

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. el dret a excloure dels seus serveis registrats a tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

En fer ús dels serveis del web www.barcelona1714.cat l’usuari accepta i dóna la seva conformitat a que el seu nom i cognoms siguin incorporats i publicats a través del web en l’apartat “amics”. En cas de no desitjar figurar en aquesta secció i de no permetre que el seu nom sigui publicat al web, l’usuari serà responsable de fer arribar a l’empresa un e-mail fent constar el seu desig exprès en un marge no superior a les 48 hores posteriors a l’activació de la seva aportació. Un cop transcorregudes 48 horas després de l’aportació, si l’empresa no ha rebut cap e-mail amb la notificació, considerarà que l’usuari dóna el seu consentiment exprès per a que KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. publiqui el seu nom i cognoms a la web www.barcelona1714.cat. Seguint el mateix procediment, si l’usuari no comunica el seu desig contrari, l’usuari també accepta expressament que l’empresa incorpori el seu nom i cognoms a la llista de títols de crèdit finals de la pel.lícula “Barcelona 1714”.