Avís legal

El domini www.barcelona1714.cat és propietat de KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació de les seves condicions d’ús i política de privacitat.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s’exposen les dades identificatives de l’empresa KaBoGa art & films creacions audiovisuals s.l. CIF: B43892884, de nacionalitat espanyola, domiciliada al C/ Sant Eulogi, 4 43002 Tarragona. 
Teléfon: 675.060.993
. Correu electrònic: info@kaboga.eu

KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. serà responsable dels fitxers que continguin les dades de caràcter personal generats a través del portal www.barcelona1714.cat . El web www.barcelona1714.cat pot utilitzar cookies.

Condicions d’ús

1. Propietat Intel·lectual i Industrial

Queda prohibida la reproducció o explotació total o parcial, per qualsevol mitjà, dels continguts del portal de www.barcelona1714.cat per a usos diferents de la legítima informació o participació pels usuaris en la plataforma de micromecenatge o crowdfunding. L’usuari no pot reproduir, copiar, publicar, distribuir i/o modificar total o parcialment el contingut d’aquesta web, amb l’excepció de quan es tracti del material necessari per al servei i/o en cas d’ús personal no lucratiu, sense malmetre ni afectar a cap dret d’autor i Propietat Industrial. La mínima modificació del contingut dels serveis d’aquesta plataforma suposarà una violació dels legítims drets del titular d’aquesta pàgina web.

La propietat i titularitat del Copy Right és exclusivament de la Productora.

2. Responsabilitats

KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici que es pugués generar a causa d’una circumstància de força major, com defectes al Hardware i Software dels usuaris, error en les línies de comunicacions i/o defectes a la xarxa d’Internet. KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. tampoc garanteix que el funcionament del lloc web sigui constant, fiable i correcte en tot moment.

KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per tal d’adaptar-la a les possibles novetats legislatives. KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. no es fa responsable del mal ús que es facin dels continguts de la seva pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeixi a ells o els utilitzi.

3. Legislació aplicable

Les relacions amb els usuaris derivades de la prestació de serveis continguts en www.barcelona1714.cat es sotmeten a la legislació espanyola. En el supòsit de que sorgís qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals als quals ambdues parts es sotmetran són els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot allò que s’ha exposat i ho accepten de forma voluntària.

Política de privacitat

Als efectes d’allò que disposa la LLei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. informa de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. i degudament inscrit al RAEPD amb les dades obtingudes a través del web www.barcelona1714.cat Aquestes dades seran tractades amb absoluta confidencialitat, no seran accessibles a tercers per a finalitats diferents de les exposades en l’apartat “CONDICIONS D’ÚS”. KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. adoptarà totes les mesures tècniques pertinents per tal d’assegurar la confidencialitat i integritat d’aquesta informació.

En compliment d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, els clients i usuaris de www.barcelona1714.cat poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a: KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L, Carrer Sant Eulogi, 4 43002 Tarragona o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@kaboga.eu.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. el dret a excloure dels seus serveis registrats a tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

En fer ús dels serveis del web www.barcelona1714.cat l’usuari accepta i dóna la seva conformitat a que el seu nom i cognoms siguin incorporats i publicats a través del web en l’apartat “amics”. En cas de no desitjar figurar en aquesta secció i de no permetre que el seu nom sigui publicat al web, l’usuari serà responsable de fer arribar a l’empresa un e-mail fent constar el seu desig exprès en un marge no superior a les 48 hores posteriors a l’activació de la seva aportació. Un cop transcorregudes 48 horas després de l’aportació, si l’empresa no ha rebut cap e-mail amb la notificació, considerarà que l’usuari dóna el seu consentiment exprès per a que KaBoGa art & films creacions audiovisuals S.L. publiqui el seu nom i cognoms a la web www.barcelona1714.cat. Seguint el mateix procediment, si l’usuari no comunica el seu desig contrari, l’usuari també accepta expressament que l’empresa incorpori el seu nom i cognoms a la llista de títols de crèdit finals de la pel.lícula “Barcelona 1714”.